Individualiserad behandling vid Parkinsons sjukdom

Senaste artiklar

Läs några av de senaste artiklarna på vår blogg

Kan statiner påverka förloppet av Parkinsons sjukdom?

Kan statiner påverka förloppet av Parkinsons sjukdom?

Återanvändning av läkemedel eller nya indikationer för befintliga läkemedel (på engelska, ”repurposing of drugs”), är ett intressant område eftersom man kan utnyttja all den kunskap som redan finns om läkemedlet och därmed gå snabbare fram i sin läkemedelsutveckling...

Förekomst

I Sverige finns ungefär 18 000 personer med diagnosen Parkinsons sjukdom. Det är oftast personer över 55 år som drabbas.

Orsak

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som innebär att nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin kontinuerligt och långsamt försvinner.

Symptom

Vissa symptom är särskilt vanliga och besvärande vid sviktfasen.

RÖRELSETRÖGHET OCH FRYSNINGAR

Du kan uppleva rörelsetröghet i form av igångsättningssvårigheter. Även frysningar i form av ett plötsligt rörelsestopp kan ske.

SKAKNINGAR

Din kropp kan skaka när du vilar, men sluta skaka när du aktivt ska göra något, till exempel ta i ett glas. Ofta börjar skakningarna på en sida av kroppen, och kan uppkomma i till exempel en hand eller ett ben.

ÖVERRÖRLIGHET

Vid överrörlighet förekommer ofrivilliga rörelser – dyskinesier, som ofta är skruvande och ålande.

Ibland påverkas även ansiktet i form av kraftiga tics.

MENTAL TRÖGHET

Tankeförmågan kan bli långsammare och du kan ha koncentrationssvårigheter, problem med att hitta rätt ord och att minnas.

Sviktfasen

Denna informationssida ska inte ersätta information från sjukvården. Du bör alltid diskutera dina symptom och din behandling med din läkare och inte genomföra förändringar i behandlingen på egen hand. Sidan är sponsrad av Sensidose AB. För mer information, se www.sensidose.se

Parkinsons sjukdom är en fortskridande sjukdom, som idag inte kan botas. Sjukdomen beror på att dopaminproducerande celler i hjärnan bryts ner och en av de vanligaste behandlingarna är att medicinera med L-dopa, som omvandlas till dopamin.

L-dopa omvandlas till dopamin i hjärnan och ersätter det som hjärnan inte kan producera. Det kallas ibland ersättnings- eller substitutionsterapi.

I början av behandlingen brukar L-dopamedicineringen fungera bra och det terapeutiska fönstret är brett, det vill säga det fönster inom vilket medicineringen ger effekt utan att ge dosberoende biverkningar.

Allt eftersom sjukdomen fortskrider bryts fler och fler dopaminproducerande celler ned och hjärnans förmåga att producera och lagra dopamin minskar.

Efter fem till tio års tid med medicinering upplever ungefär hälften av patienterna med Parkinsons sjukdom att medicinen inte verkar lika länge som tidigare och att symptom återkommer innan det är dags för nästa dos. Den minsta mängd L-dopa som krävs i cirkulationen för att lindra symptomen har minskat.

Medicinskt brukar man tala om att det terapeutiska fönstret har krympt, det vill säga att det intervall inom vilket man har god effekt har blivit mindre.

I och med att medicineringen inte längre fungerar som den ska uppkommer behandlingssvikt – man får inte en optimalt fungerande behandling.

Denna fas av av Parkinsons sjukdom, som kan benämnas “tablettbehandlad sviktfas” kan kompenseras med hjälp av flera olika medicineringsstrategier. En är fraktionerad behandling; att dosera lite oftare och med finjusterade doser.

Denna fas av sjukdomen skiljer sig från den avancerade fasen. I den avancerade fasen är det mycket svårt att få en stabil behandling utan någon form av hjälpmedel där läkemedel tillförs via en pump.

Det terapeutiska fönstret

Det dosintervall inom vilket medicinen ger effekt, utan att ge dosberoende biverkningar.

Det terapeutiska fönstret krymper och blir mindre med tiden, beroende på att fler dopaminproducerande celler dör och hjärnans förmåga att producera och lagra dopamin minskar.

Dosglapp

När det terapeutiska fönstret har krympt och hjärnan inte längre har kapacitet att lagra tillräckligt med dopamin får medicineringen en förkortad verkningstid. Symptom återkommer innan det är dags att ta nästa dos. 

Detta kallas för dosglapp. 

On/off-svängningar

I de sena stadierna av Parkinsons sjukdom är det terapeutiska fönstret mycket smalt och man kan även utveckla en överkänslighet mot höga doser av L-dopa. Vid för hög dos av dopamin är symptomen ofrivilliga rörelser, så kallade dyskinesier.

Vid för låg dos av dopamin uppkommer symptom som skakningar, frysningar och stelhet.

On/off-svängningar är när man snabbt och oförutsägbart växlar mellan dessa olika symptom.

Här finner du mer om Parkinsons sjukdom

Hos Parkinsonguiden.se eller din lokala parkinsonförening, som du finner under www.parkinsonforbundet.se, finns möjlighet till ökad kunskap och kontakt med andra personer med Parkinsons sjukdom eller anhöriga.

Om du inte har nått pensionsåldern finns Yngre Parkinson.

Du hittar även mer kunskap hos Parkinsonstiftelsen och Neuro, där det finns filmer och information om Parkinsons sjukdom.

Sviktfas finns även på Pinterest och Facebook, ta en titt!  

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest