Close

december 12, 2019

Sömnsjukdom förutspår risk för Parkinsons sjukdom

Äldre man som sitter och somnar i en soffa

Majoriteten av människor har någon gång i deras liv antingen gått, pratat eller väsnats i sömnen. Parasomni, är den medicinska termen på detta eller dessa fenomen, som är mycket vanliga under barndomen då nästan alla har ”en släng” av det. De brukar vanligtvis förekomma under en kortare period och sedan upphör det av sig självt. Vissa vuxna lider dock av parasomnier, dvs antingen fortsätter fenomenet eller så uppkommer det på nytt i det vuxna livet. Det är hos dessa personer som det har gjorts mycket intressanta iakttagelser.

Det finns flera olika typer av sömnstörningar och en speciell sorts parasomni är gruppen RBD –REM sleep Behavior Disorders. RBD är ett bortfall av REM sömnen, dvs den stund under sömnen då kroppen är i stort sett ”paralyserad”. I avsaknad av denna fysiska ”paralys” tillåts kroppen agera ut rörelser trots att man fortfarande sover. Det har tidigare noterats att det finns en koppling mellan förekomst av RBD och Parkinsons sjukdom.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

I en nyligen publicerad studie undersöktes huruvida man kan identifiera specifika riskfaktorer hos patienter med RBD som ger en hög risk att utveckla Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.

I studien följdes 95 patienter med diagnosticerad RBD men utan Parkinsons sjukdom eller någon annan neurologisk sjukdom vid starten (dvs ingen demens, MS, epilepsi eller liknande) under en tioårsperiod.

Samtliga patienter hade blivit diagnostiserade med idiopatisk RBD utifrån ett polysomnogram (vilket är en sömnstudie i sig själv). Deltagarna följdes sedan avseende variabler som anses vara tidiga tecken på Parkinsons/neurologisk sjukdom. Bland dessa kan nämnas:

  • Motoriska symtom – (Standardiserad undersökning av motorik UPDRS / MDS-UPDRS)
  • Luktsinne
  • Färgseende
  • Kognition
  • Förstoppning
  • Depression och ångest

Av de 95 patienterna som startades kunde man följa upp 89 st. Vid start var medelåldern c:a 67 år, 73% var män och de hade en RBD sjukdomshistoria på i medeltal 9,2 år.

Patienterna följdes upp årligen i 8 år och redan efter tre år hade 30% fått en neurologisk diagnos, efter 5 år hade c:a 50% utvecklat antingen demens eller Parkinsons sjukdom och av de som hade minst 7.5 års uppföljning var motsvarande siffra 66%. Bland de symtom som tydligast utgjorde risk för utveckling av neurologisk sjukdom fanns i nedåtgående ordning, hög ålder, nedsatt motorisk funktion, nedsatt luktsinne och nedsatt färgseende. Det fanns ingen skillnad mellan könen.

Författarna ger inga råd till hur man skall hantera/behandla de personer som tillhör riskgruppen. Det finns tyvärr idag ingen godkänd behandling som entydigt visats kunna påverka sjukdomens uppkomst eller utveckling/förlopp. De skriver dock att denna patientgrupp med RBD är lämplig för att deltaga i studier av nya mediciner som är tänkt att förebygga sjukdomar som demens och Parkinson, eftersom deras risk för insjuknande är mycket hög.

Vad tycker du om denna artikel? Du kan ange flera svar!

Jack Spira har arbetat inom läkemedelsindustrin i över 25 år, främst i Pharmacia men även i ledande positioner i flera globala läkemedelsföretag. Dr Spira har även erfarenhet av att arbeta som konsult för många både svenska och internationella nystartade företag. Han har MD, PhD examen från Karolinska Institutet i Stockholm.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest