Detta är den andra artikeln som belyser risken att utveckla Parkinsons sjukdom efter exponering av olika bekämpningsmedel (förra artikeln handlade om heptachlor). I denna artikel tittar vi närmare på paraquat där handelsnamnet Gramaxone är det vanligaste förekommande. Paraquat produceras idag främst i Kina där ett flertal företag bidrar till landets totala produktion på över 100.000 ton per år varav c:a hälften exporteras.

Paraquat är ett av världens mest använda ogräsmedel och kan användas utan restriktioner i ett flertal länder. Det är även det mest toxiska ogräsmedlet som finns tillgängligt på marknaden och är dödligt för människa vid felaktigt användande och vid höga doser. Paraquat syntetiserades redan i slutet av 1800-talet och har marknadsförts som herbicid de senaste 60 åren.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

I Sverige

I Sverige är paraquat förbjudet sedan 1993 men ett EU direktiv från 2003 kullkastade det och det blev då åter tillåtet att använda även i Sverige. Sveriges regering stämde därför EU-kommissionen. I stämningen åberopade Miljödepartementet bl.a. den sk. försiktighetsprincipen i EG fördraget och riskvärderingen. Efter process i EG domstolen vann Sverige och paraquat är sedan 2007 inte tillåtet inom unionen. Situationen är dock annorlunda utanför EU, där det används i odlingar framförallt i Asien och Sydamerika varifrån flera jordbruksprodukter importeras till Sverige.

Om Paraquat

Paraquat är ett mycket snabbt verkande gift som absorberas av växternas bladverk. Den blockerar fotosyntesen och förstör cellmembranerna, vilket leder till bladverkets uttorkning och växtens död. Det används på ett flertal sätt inom flera områden. Medlet används inom olika sorters odlingar för produkter vanliga hos oss, t.ex. majs, apelsin, sojabönor, potatis, ris, bomull, vete och kaffe. Det används för att avlöva före skörd, efter skörd för att påskynda att gamla plantor försvinner, för att döda gräs mellan träd och mellan sådd mm. Ca 10 % av användningen är inom endast tre grödor, palmolja, banan- och teodlingar. Ett annat stort användningsområde är för ogräskontroll, på vägrenar, banvallar, flygplatser och diken.

Paraquat och Parkinsons Sjukdom

Ett flertal studier har påvisat ett samband mellan paraquatexponering och utveckling av Parkinsons sjukdom, där paraquat är involverat både i uppkomst och progression av sjukdomen. Risken för sjukdom ökar 2 till 4-faldigt efter känd exponering. I experimentella studier har man visat att paraquat ger de för Parkinson typiska förändringar man ser i hjärnan såsom en minskning av antalet dopamin producerande neuronen i substantia nigra, aggregering av alfasynuklein och uppkomst av s.k. Lewykroppar. Även om mekanismen är oklar är det mycket som talar för att effekten fås via oxidativ stress och s.k. fria radikaler. När kroppen inte kan hantera det överskott av reaktiva fria syreradikaler som bildas så uppstår cellskada.

En viktig detalj i detta förlopp är att paraquat passerar blod-hjärn barriären och har i hjärnan en halveringstid på c:a en månad. Det är en lång tid som kan bidra till dess negativa effekter. Upptaget i hjärnan är åldersrelaterat, man ser i de experimentella studierna att de unga och de äldsta djuren får de högsta koncentrationerna.

En av de komplicerande faktorerna är den långa tiden mellan exponering och symtom (sjukdom). Det kan ta tiotal år mellan exponering – cellskada – och sjukdom. Exponering av ett foster kan ligga ”tyst” tills i vuxen ålder, något man återigen visat i experimentella studier.

I likhet med andra växtgifter kan paraquat komma in ”bakvägen” genom kosten.

I likhet med andra växtgifter kan paraquat komma in ”bakvägen” genom kosten. Det kan finnas på frukt som ramlat ned på besprutat gräs mellan träden, det kan finnas rester kvar i teblad, grönsaker, solroskärnor, lök, vete, ris mm. Paraquat används för att ta bort blasten innan potatisskörd och då hittades rester även efter att potatisen skalats och kokats!

Paraquat är mycket stabil och ljusresistent, i marken binds paraquat till framförallt lera och har i jord en halveringstid på 10 – 20 år, beroende på temperatur. I kallt klimat som Sverige och med lite sol kan man räkna med en halveringstid på 30 år eller mer. Det mesta av substansen finns på i jordens yta, sällan under

9 cm´s djup. I sjöarnas bottensediment kan man räkna med halveringstider på mellan 2 och 820 år beroende ljus, temperatur och vattendjup. Rester kan finnas kvar i kylda produkter som mjölk, kött och ägg i över två år.

Slutsats

Paraquats miljöpåverkan är oerhört stort område med många andra effekter som vi inte alls belyst här, t.ex. hormonella, påverkan på ekosystem, de akuta toxiska effekterna, mm. För Parkinsons sjukdom kan vi konstatera att det finns en omfattande mängd data som tyder på att paraquat kan ge och påskynda sjukdomen, att risken ökar med hur lång tid man blivit exponerad, med vilken dos och i vilken ålder samt att det är en lång tid mellan exponering och sjukdom.

Ett allmänt gott råd om man vill undvika paraquatexponering är att försöka konsumera mat som är odlad inom EU med tanke på det förbud som finns här.

Mer om exponering för pesticider och möjlig ökad känslighet för sjukdomsutveckling kommer i ett senare avsnitt i denna serie.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest