Stelhet och kortade rörelser är några av de kardinala motoriska symtomen associerad med Parkinsons sjukdom. Det gör t.ex. att gången blir långsam och med korta steg. Ett bra sätt att motarbeta denna rigiditet är genom stretching och yoga. Fördelar av yogaträning kan vara flera, exempelvis att det går att utföra i princip varsomhelst och det kräver ingen avancerad utrustning. Liksom meditation (mindfulness) och som vi belyste i en tidigare artikel så har yoga blivit något av en trend i västvärlden och med många regelbundna utövare.

Många anser felaktigt att det krävs en ung och stark kropp för att utföra många av de övningar som genomförs i yoga. Sanningen är att nästan alla människor kan ta nytta av vissa fundamentala rörelser som är grundpelare i yogaträningen. Yoga skall anpassas till varje individs förmåga.

Nyhetsbrev: Håll dig uppdaterad om Parkinsons

Fysisk aktivitet har visat sig vara en viktig komplementär behandlingsform för människor med Parkinson. Fysisk aktivitet anses viktig för alla men speciellt viktig när man har begränsningar i sin rörelseförmåga, som ju ofta är fallet vid Parkinsons sjukdom. Det är i denna situation av vikt att hitta en träningsform som man trivs med och som möjliggör regelbunden och anpassad aktivitet. Av vikt av träningen för individer med Parkinson är att rörelserna gärna skall vara lite komplexa, så där kommer yoga väl till pass.

I denna artikel går vi igenom ett par vetenskapliga studier som har tagit en närmare titt på effekten av yoga träning vid Parkinsons sjukdom.

Vad är Yoga?

Yoga är ett brett begrepp som har olika betydelser för olika människor. Den gängse uppfattningen av yoga är att det en träningsform som härstammar från Indien och som kombinerar meditation, andningsövningar och fysisk träning, i synnerhet utdragna stretchningsövningar och poseringar.

I sitt ursprung så betyder yoga per definition att ”bringa samman” eller att ”göra till ett”, och disciplinen har ofta som sitt syfte att, liksom qigong, bibringa balans och enighet mellan kropp och själ.

Yoga vid Parkinson

Vad säger vetenskapen om effekten av yoga träning för individer med Parkinsons Sjukdom?

Det har gjorts flera intressanta studier om hur yoga träning påverkar motoriska symtom vid Parkinsons sjukdom.

yoga vid parkinsons sjukdom

Studie 1

En studie som publicerades 2012 undersökte hur 13 personer med mild till måttlig Parkinson (1-2 på H&Y skalan), reagerade på en yoga träning som utfördes två dagar i veckan under en 12 veckors period. Varje träningspass varade i 60 minuter, varav de initiala 5-10 min bestod utav andningsövningar samt avkopplingstekniker, som sedan övergick till 40 minuter av yoga stretching och utdragna poseringar. Varje träningspass avslutades med 10-15 minuters meditation som bestod utav positiva bekräftelser samt av andnings- och visualiseringstekniker.

Under denna 12-veckors period så ökade yoga instruktören gradvist svårighetsnivån på övningarna.

Vad blev resultatet?

Effekten på deltagarna mättes vid tre olika tillfällen under studien: innan, 6 veckor in i studien och direkt efter studiens avslutning.

Studien mätte främst motoriska symtom som talförmåga, ansiktsmimik, hållning, och skakningar men även balans, flexibilitet, funktionalitet och generell styrka utvärderades.

Resultatet var i överlag positivt, då signifikanta förbättringar av motoriska symtom och hållningen uppmärksammades redan efter 6 veckor.

Generell styrka och rörlighet hos axlarna, armbågen och höften var bland de mest framstående effekterna av yoga träningen.

Den subjektiva upplevelsen hos deltagarna i studien var i allmänhet positiv, då de själva kände en större flexibilitet, mindre stelhet och förbättrad balans. En av deltagarna påstod även att smärtan från ett tidigare ortopedisk problem minskades.

Dessa förbättringar varade hela de 12 veckorna som studien pågick.

Enligt forskarna så kan yoga vara ett ofarligt och effektivt komplement till annan behandling vid Parkinsons sjukdom.

Yoga appears to be safe and well-tolerated by individuals with PD, and has demonstrated an improvement in motor UPDRS scores. Investigation of the factors like the potentially remedial balance, trunk and leg strength that may contribute to improved motor function an important area for future investigation. Due to the progressive nature of PD, we speculate yoga programs tailored for this population may offer an enjoyable, effective way to maintain quality of life.” – skriver författarna.

Studie 2

En annan studie som utfördes på University of Victoria i Canada, gjorde en systematisk genomgång av den existerande litteraturen kring effekterna av Hatha yoga på patienter med Parkinson sjukdom, både motoriskt och icke-motoriskt. Forskarna granskade resultaten av 43 olika publikationer varav 7st ansågs vara av tillräcklig god kvalité och relevanta för att undersökas vidare.

Studiens preliminära slutsats var att yoga kan ge en viss förbättring i funktionell rörlighet, balans och nedre extremitets styrka hos personer med Parkinsons. Enligt forskarna så har detta viktiga implikationer för hållningen och tryggheten i sin balansförmåga. Det senare en mycket viktig faktor eftersom god balans är en viktig förutsättning för att motverka fall, som är relativt vanligt förekommande vid Parkinson.

Studien beskrev även att yoga kunde indirekt ha positiva effekter på humöret, depression, sömnen och allmän livskvalitén, då förbättrad fysisk förmåga kan leda till att personen mår allmänt bättre, vilket var intressant.

Forskarna var försiktiga med att dra några konkreta slutsatser om relationen mellan Yoga och Parkinson, dvs om Yoga kan påverka förloppet va sjukdomen. Enligt dem så var forskningen fortfarande otillräcklig för att ge ett definitiva svar.

I likhet med den första studien lyfte forskarna i denna studie fram att det är ofarlighet att pröva yoga:

While there is not enough research to provide strong scientific evidence for the use of yoga in PD, there is no evidence suggesting it is harmful. Yoga offers support with fewer side effects than conventional pharmaceutical treatments and may improve QoL through improved function, which is essential to the successful management of PD.”

Studie 3

Resultat liknande studien i Canada visade även en studie av Ni och medarbetare[1]. I denna studie undersöktes 27 patienter. 15 av dessa (medelålder av 71.2 år och c:a 7 års duration av Parkinson) Vinyasa yoga (60 min, 2 gånger per vecka i 12 veckor, totalt 24 gånger. Kontrollgruppen (medelålder av 74.9 år och c:a 6 års duration av Parkinson) fick allmän undervisning om sjukdomen en gång per månad under 3 månader, totalt 3 gånger. Yoga gruppen visade klara förbättringar jämfört med kontrollgruppen. Standard motor test och funktionella rörelsetest, balans och styrka var samtliga statistiskt signifikant förbättrade hos deltagarna i Yoga gruppen.

Hur ofta behöver man utöva Yoga för att få effekt?

I de flesta studier har varje träningstillfälle varat en timme och frekvensen har varierat mellan 1 gång, två gånger och tre gånger per vecka. Data medger ingen säker slutsats men den tydligaste effekten har erhållits när man tränar 1 timme två gånger per vecka.

Sammanfattningsvis

Fysisk aktivitet i form av yoga, kan ha positiva effekter på personer med Parkinsons Sjukdom, med modest till stor påverkan på visa rörelsesymtom och förbättring av funktionell rörlighet. Man säger ju att ”det man över på blir man bra på”. Det är därför viktigt att anpassa sin träning så man får regelbundenhet och orkar utföra den under längre tidsperioder. 60 minuter två gånger per vecka förefaller vara en bra målsättning.

Varje individ är unik och har en kropp med egen uppbyggnad och historia. Därtill är Parkinsons sjukdom, även om det finns många gemensamma drag, mycket unik för varje individ. Sjukdomen ser faktiskt mycket olika ut mellan nästan varje person. Det kan därför vara värt att prova på olika generellt ofarliga komplementära behandlingsformer som t.ex. yoga, qigong, meditation vid Parkinson för att uppnå en behandling som passar en själv. Individualiserad behandling både vad gäller rehabilitering och medicinering är två viktiga komponenter i att uppnå en optimal behandling.

”One size fits all” är något som definitivt inte stämmer vid Parkinsons sjukdom. Sanningen är snarare tvärtom ”En skräddarsydd behandling till varje patient”.

Referenser

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Sviktfas diskuterar vi allt som har med individualiserad behandling av Parkinsons sjukdom, häng med!

Nu har du blivit registrerad!

Pin It on Pinterest